Akty prawne


Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach, zwana dalej Biblioteką, z siedzibą
w Wyrach przy ulicy Głównej 58 jest samorządową instytucją kultury wpisaną
do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wyry,
pod nr 2 i posiada osobowość prawną.

Podstawa  prawna działalności Biblioteki

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej
Ustawa z dnia 7 listopada 1996 roku o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wewnętrzne akty prawne

Uchwały Rady Gminy Wyry w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach

Skip to content