DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gbp.wyry.pl/  

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.gbp.wyry.pl spełnia wymagania w 98.07 %.

Powody niezgodności lub wyłączeń:
Na stronie internetowej znajdują się filmy, w których nie umieszczono napisów – (ustawy nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.).

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, które nie wchodzą w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:
Ponowne załadowanie zawartości strony
Ctrl + F5
Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:
Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
Tab
Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia
Shift + Tab
Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK
Enter
Przewijanie widocznej części strony

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Przejście do menu głównego
Alt + 1
Przejście do treści
Alt + 2
Przejście do wyszukiwarki
Alt + 3
Przejście do mapy strony
Alt + 4
Powiększenie rozmiaru czcionki
Ctrl + Alt + +
Pomniejszenie rozmiaru czcionki
Ctrl + Alt + –
Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki
Ctrl + Alt + 0
Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego
Ctrl + Alt + C
Przejście do strony głównej
Ctrl + Alt + H
Powrót do stron wg. historii przeglądania
Alt +  lub

Wygląd

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka. Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Rozmiary tekstu i elementy z nim powiązane zdefiniowane są za pomocą jednostki relatywnej. Umożliwia to swobodne skalowanie tekstu przy pomocy standardowych narzędzi przeglądarek. Dodatkowo witryna posiada odnośniki do kontrastowych wersji witryny dla osób z problemami widzenia.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
– zmiana wielkości czcionki
– zmiana kontrastu
– zmiana koloru

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:
– treści
– menu ułatwień dostępu
– menu głównego
– mapy strony

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych. Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.
Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje zwrotne dotyczące wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy należy składać do  Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach, na adres poczty elektronicznej: gostyn@gbp.wyry.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 603550497.

Osobą pełniącą funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności jest Joachim Dudoń
– kontakt: achim.dudon@gmail.com

Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach, Filia Biblioteki w Gostyni ul. Pszczyńska 372, 43-176 Gostyń.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344) zwanej w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824). Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730)

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach

I. Budynek zlokalizowany w Wyrach przy ul. Głównej 58

1. Budynek w Wyrach przy ul. Głównej 58, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami które mają trudności w poruszaniu się.
2. Do Biblioteki można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (przystanek znajduje się około 400 m od budynku przy ul. Głównej 58). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabosłyszących.
3. Przy budynku Biblioteki funkcjonuje ogólnodostępny parking. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych wyznaczono ok. 10 m od wejścia do pomieszczeń Urzędu, oznaczono kolorem niebieskim.
4. Do wejścia prowadzą schody.
5. Obsługa osoby niepełnosprawnej odbywa się w budynku Biblioteki przy ul. Głównej 58
6. Schody wewnętrzne są zaopatrzone w balustradę.
7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

II. Budynek zlokalizowany w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372

1. Budynek w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372, w którym mieści się Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyni nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami które mają trudności w poruszaniu się.
2. Do Biblioteki można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (przystanek znajduje się około 20 m od budynku przy ul. Pszczyńskiej 372). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabosłyszących.
3. Przy budynku Urzędu funkcjonuje ogólnodostępny parking. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych wyznaczono ok. 50 m od wejścia do pomieszczeń Biblioteki, oznaczono kolorem niebieskim.
4. Do wejścia prowadzą schody.
5. Obsługa osoby niepełnosprawnej odbywa się w budynku Biblioteki przy ul. Pszczyńskiej 372
6. Schody wewnętrzne są zaopatrzone w balustradę.
7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tłumacz języka migowego

Osoby uprawnione lub działające na mocy upoważnienia osoby uprawnionej, planujące wizytę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach proszone są o dokonanie zgłoszenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

osobiście: w Fili Biblioteki w Gostyni – poniedziałek, środa 14:00-18:00, wtorek, piątek w godz. 8:00-12:00 (ul. Pszczyńska 372),
mailowo: gostyn@gbp.wyry.pl
listownie: Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Gostyni, ul. Pszczyńska 372, 43-176 Gostyń,
telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej): 505 439 272

Rzecznik Praw Obywatelskich
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Powiadomienie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach o braku dostępności cyfrowej wraz z danymi kontaktowymi
Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach – Filia w Gostyni: ul. Pszczyńska 372, 43-176 Gostyń
Adres strony internetowej: https://gbp.wyry.pl/
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joachim Dudoń
Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: j.dudon@gbp.wyry.pl

Skip to content