Misja

Misja

Biblioteka łączy ludzi, informacje i idee, tradycję i nowoczesność, wzbogacając życie mieszkańców i budując lokalną społeczność.

Wizja

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach – nowoczesne, dobrze wyposażone centrum kultury i informacji, przyjazne dla każdego. Miejsce aktywizacji, otwarte na potrzeby społeczności lokalnej. Placówka, która pielęgnując kulturowe dziedzictwo regionu, oferuje usługi oparte na nowoczesnych technologiach. Mająca ważne miejsce w życiu społecznym, w jego dokumentowaniu, umacnianiu i integracji. Biblioteka otwarta na współpracę z innymi instytucjami, zarówno lokalnymi, jak i zagranicznymi.

Biblioteka realizując wizję kieruje się następującymi wartościami:

działanie na rzecz mieszkańców

Biblioteka bada potrzeby mieszkańców i na tej podstawie planuje swoje działania. W działaniach uwzględnia priorytety zapisane w lokalnych strategiach oraz angażuje się we współtworzenie tych strategii. Biblioteka podejmuje starania, aby gminna sieć biblioteczna (biblioteka główna i jej filia) była zorganizowana tak, by usługi były łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców m.in. poprzez odpowiednie godziny otwarcia. Wybór usług i sposób ich świadczenia jest konsultowany z mieszkańcami.

szacunek dla wszystkich mieszkańców – korzystających i niekorzystających z usług biblioteki

Biblioteka działa zgodnie z przekonaniem, że wszyscy ludzie mają naturalną potrzebę rozwoju, choć mogą wymagać zindywidualizowanego wsparcia. Traktuje wszystkich użytkowników z szacunkiem tak, aby Biblioteka stała się ich ulubionym miejscem spotkań, do którego chętnie wracają. Podejmuje też starania mające na celu stworzenie oferty dla osób niekorzystających aktualnie z Biblioteki.

biblioteka – miejsce otwarte dla wszystkich

Jako instytucja publiczna Biblioteka jest dostępna dla wszystkich mieszkańców niezależnie od ich statusu społecznego, zamożności, sprawności ruchowej i intelektualnej, wykształcenia, narodowości itp. i posiada dla nich odpowiednią ofertę. Każdy mieszkaniec ma prawo korzystania z wszystkich zasobów i usług biblioteki. Biblioteka umożliwia wzajemne poznawanie się mieszkańców i dialog, przeciwdziałając stereotypom i uprzedzeniom.

zapewnienie swobodnego, bezpłatnego dostępu do informacji i wiedzy oraz treści kultury

Informacja i wiedza oraz zasoby kultury dostępne w Bibliotece są rzetelne, neutralne, aktualne i niepodlegające cenzurze. Biblioteka zapewnia różnorodność form dostępu do informacji i wiedzy oraz treści kultury poprzez zbiory biblioteczne oraz technologie komunikacyjne i informacyjne, a osobom mającym różnego rodzaju trudności w korzystaniu z jej zasobów (np. z powodu braku kompetencji cyfrowych, kulturowych, niepełnosprawności itp.) zapewnia odpowiednie wsparcie.

wspieranie samorozwoju mieszkańców poprzez kulturę i edukację

Biblioteka podejmuje we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami działania wspierające samorozwój mieszkańców, związane z upowszechnianiem kultury (zwłaszcza czytelniczej), aktywnym uczestnictwem w kulturze i rozrywką. Biblioteka ułatwia mieszkańcom realizację idei „uczenia się przez całe życie” oferując dostęp do edukacji, przeciwdziałając nierównościom w dostępie do edukacji.

integracja społeczności lokalnej

Biblioteka działa na rzecz wzrostu zaufania i współpracy pomiędzy mieszkańcami oraz różnymi grupami, organizacjami i instytucjami w społeczności lokalnej. Sama prezentuje taką postawę współpracując z organizacjami i instytucjami lokalnymi w ramach mniej lub bardziej formalnych partnerstw. Przeciwdziała też wykluczeniu społecznemu i przyczynia się do budowania tożsamości wspólnoty lokalnej.

aktywizacja mieszkańców

Biblioteka pomaga mieszkańcom w samoorganizacji i włączaniu się we wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez np. działalność społeczną osób (wolontariat), grup i organizacji. Stara się też wspierać aktywność obywatelską dostarczając rzetelnej i neutralnej wiedzy będącej podstawą lokalnych debat i konsultacji, które również współorganizuje.

współpraca

 W Bibliotece ceni się współpracę. Pracownicy tworzą prawdziwy zespół. Biblioteka współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami, a także  ze swoimi użytkownikami.

stały rozwój biblioteki jako instytucji

Biblioteka – jako organizacja ucząca się – stale doskonali swoje działania. Zwraca się do mieszkańców z prośbą o informację zwrotną na temat świadczonych przez siebie usług i wykorzystuje ją do podnoszenia ich jakości. Dba o rozwój swoich pracowników, umożliwia im uczenie się od siebie nawzajem i korzystanie z różnych form doskonalenia zawodowego. Komunikuje się i wymienia wiedzą z innymi bibliotekami np. poprzez narzędzia społecznościowe.

otwartość na innowacyjne sposoby działania

Stałe doskonalenie swoich działań przez Bibliotekę wymaga otwartości na nowe idee i metody pracy. Jest to możliwe wówczas, gdy w zespole bibliotecznym istnieje przyzwolenie na eksperymentowanie, a tym samym popełnianie błędów i uczenie się na nich. Źródłem tych innowacji może być udział w różnych formach doskonalenia zawodowego czy w sieciach wymiany wiedzy, do których należą inne biblioteki (uczenie się od innych bibliotekarek i bibliotekarzy), instytucje, organizacje czy grupy osób zainteresowanych jakimś tematem. Szczególne znaczenie ma otwartość biblioteki na wykorzystanie nowoczesnych technologii, które mają kluczowe znaczenie dla podstawowych usług biblioteki – udostępniania informacji i wiedzy. Ponadto technologie umożliwiają bibliotece lepszą komunikację z mieszkańcami (strona internetowa, media społecznościowe itp.), a także sprawniejsze zarządzanie placówką np. bieżący kontakt z filią.

Skip to content