#ZaczytaniPolecają!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie zaczytani-polecają-1024x683.png

Zapraszamy Państwa do promocji czytelnictwa i włączenia się w realizację projektu #ZaczytaniPolecają! Od stycznia do grudnia będziemy podawać hasło na dany miesiąc, które stanowiło będzie inspirację do napisania recenzji książki.

Projekt polega na dokonaniu wyboru 1 raz w każdym miesiącu kalendarzowym trzech najlepszych recenzji, które zostaną opublikowane na fanpage biblioteki https://www.facebook.com/Biblioteka-WyryBiblioteka-Gosty%C5%84-141335782610739/ na stronie internetowej biblioteki https://gbp.wyry.pl/ i na fanpage Gminy Wyry  https://www.facebook.com/gminawyry na stronie internetowej Gminy Wyry https://wyry.pl/ oraz w miesięczniku „Wicie”. Na koniec każdego roku kalendarzowego opracujemy- uwzględniając hasła tematyczne, z wszystkich nagrodzonych recenzji książkę, która będzie dostępna na stronie internetowej biblioteki https://gbp.wyry.pl/ w formie pdf.

1.Aby wziąć udział w projekcie, należy napisać recenzję książki o tematyce zgodnej z hasłem danego miesiąca i przesłać ją do ostatniego dnia danego miesiąca na adres e-mail: gostyn@gbp.wyry.pl
2.Wyboru trzech najlepszych recenzji dokona komisja projektowa raz w miesiącu, nagradzając autorów publikacją recenzji w miesięczniku „Wicie”.
3.Ocenie podlega wartość merytoryczna recenzji oraz jej przydatność dla innych czytelników.
4.Każda edycja obejmuje jeden miesiąc i zamyka się wraz z ostatnim dniem danego miesiąca (po tym czasie zostaną podane wyniki).
5.Recenzja nie może być dłuższa niż 5 000 znaków (łącznie ze spacjami).
6.Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest napisanie recenzji w danym miesiącu kalendarzowym. Recenzja musi być własnego autorstwa, zawierać unikalny tekst, który nie może zawierać wulgaryzmów i wyrazów obraźliwych. Opis musi odnosić się do tego produktu (książki), pod którym jest umieszczony.
7.Przystępując do Projektu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na zamieszczenie imienia i nazwiska oraz napisanej recenzji na fanpage biblioteki https://www.facebook.com/Biblioteka-WyryBiblioteka-Gosty%C5%84-141335782610739/, na stronie internetowej biblioteki https://gbp.wyry.pl/ i na fanpage Gminy Wyry https://www.facebook.com/gminawyry, na stronie internetowej Gminy Wyry https://wyry.pl/ oraz w miesięczniku” Wicie” w razie przyznania nagrody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich w postaci imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w celach realizacji projektu #ZaczytaniPolecają! organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrach z siedzibą ul. Główna 58, 43-175 Wyry jako administratora zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016.119.1).
Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach organizatora oraz portalach społecznościowych facebook) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Dane osobowe laureata zostaną umieszczone w miesięczniku „Wicie”.
Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach.
2.Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o Administratorze Danych Osobowych, oznacza to Gminną Bibliotekę Publiczną:
a) Adres do kontaktu: 43-176, ul. Pszczyńska 372
b) Telefon: 505 439 257
c) E-mail: gostyn@gbp.wyry.pl
3.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem
e-mail: iod@gbp.wyry.pl
4.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w postaci imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w celach realizacji projektu #ZaczytaniPolecają!
5.Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem
i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. W zakresie publikacji Pani/Pana danych osobowych odbiorcami mogą być osoby mające dostęp do materiałów promocyjnych
i informacyjnych oraz korzystające z sieci Internet oraz portali społecznościowych.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, w tym w szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, do momentu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.
7.W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8.Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania jest warunkiem uczestnictwa w projekcie #ZaczytaniPolecają!. Niepodanie powyższych danych spowoduje niemożność uczestnictwa w projekcie.
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Skip to content