Lokalnie

W małych społecznościach żadna instytucja, czy organizacja nie ma zasobów wystarczających do tego, by samodzielnie realizować bardziej złożone działania. Współpraca jest więc czymś naturalnym, wzmacniającym potencjał wszystkich partnerów i umożliwiającym podnoszenie jakości usług świadczonych mieszkańcom. Partnerstwa to także forma budowania kapitału społecznego wspólnoty lokalnej.

Realizacja zadań stawianych przed nowoczesną Biblioteką musi odbywać się w sposób interdyscyplinarny. Zarówno dążenie do rozwoju i poszerzania oferty funkcjonowania placówki, jak również bieżące rozwiązywanie trudności, aby było efektywne, musi opierać się na współpracy. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach podejmuje szeroko rozumianą współpracę:

1. Współpraca z Radą Gminy Wyry i Wójtem Gminy Wyry, we wszystkich aspektach działania Biblioteki.

2. Współpraca z Czytelnikami, Przyjaciółmi Biblioteki, wszystkimi mieszkańcami Wyr i Gostyni.

3. Współdziałanie z lokalnymi instytucjami, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami:

Instytucje Kultury: Dom Kultury w Gostyni

Placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Wyrach, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni, Gminne Przedszkole w Wyrach, Gminne przedszkole w Gostyni, Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Troskliwe Misie w Gostyni

Pozostałe Jednostki Gminne: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach oraz podległe mu Gminna Świetlica Środowiskowa w Wyrach i w Gostyni, Klub Senior+

Organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Podróżników TRAMP w Gostyni, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy OREW w Wyrach

Przedsiębiorcy: Dworzec Wyry Pizzeria, Piekarnia Krzysztof Gorzawski w Gostyni, Wenta sp.j. FH. Sprzedaż słodyczy. Szczepek A., Jegła C.

WSZYSTKIM serdecznie dziękujemy za ZAANGAŻOWANIE I WSPÓŁPRACĘ!

Skip to content